Algemene voorwaarden SPLY

SPLY

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Account: Het account aangemaakt door de Gebruiker (SPLYR of Afnemer) om gebruik te maken van de Diensten op de SPLY Platform

1.2. Algemene Voorwaarden: Dit document ongeacht de vorm waarin deze wordt gecommuniceerd. De meest recente Algemene Voorwaarden kan je terugvinden op de website.

1.3. Dienst: De diensten die op het SPLY Platform die worden aangeboden door de SPLYR en wordt opgevraagd door de Afnemer

1.4 Subdiensten: Hieronder wordt verstaan alle diensten die onder een categorie diensten valt.

1.5. Gebruiker: Iedere gebruiker die op elke manier gebruik maakt van het SPLY Platform

1.6. Afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht plaatst op het SPLY platform en gebruik maakt van de diensten. Deze wordt geacht een consument te zijn.

1.7 SPLYR: De aanbieder van diensten die via het SPLYR Platform diensten aanbieden. Hierbij is sprake van een natuurlijke of rechtspersoon. De SPLYR wordt gezien als een zakelijke gebruiker en heeft derhalve zijn eigen Algemene Voorwaarden en voldoet hierdoor aan de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten.

1.8 Overeenkomst: Overeenkomst tussen SPLY en de SPLYR of Afnemer met betrekking tot de Dienst.

1.9 (SPLY) Platform: De aangeboden applicaties door SPLY waar de SPLYR en Afnemer samenkomen en tot een overeenkomst kunnen komen.

1.10 SPLY: De vennootschap onder Firma SPLY, gevestigd te Theo Frenkelhof 7, 1087 KD Amsterdam. KvK nummer: 78426138 en elke toekomstige natuurlijke of rechtspersoon waar SPLY de diensten onderbrengt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen elke partij via het SPLY Platform, ongeacht op welke wijze deze tot stand is gekomen. Tevens is deze overeenkomst van toepassing op alle andere eventuele rechtshandelingen tussen SPLY, SPLYR en de Afnemer. De Algemene voorwaarden van de Afnemer wordt door SPLY uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afnemer dient bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op gesloten en te sluiten Overeenkomsten met SPLY en accepteert dat de Algemene voorwaarden bij nadien gesloten overeenkomsten met SPLY van kracht zal blijven, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar en te raadplegen zijn op de website www.SPLY.nl.

2.3 SPLY is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen of aan te passen. Bij inhoudelijke wijzigingen zal SPLY deze ten minste 30 dagen voor de wijziging in werking treden communiceren aan de Afnemer via website (www.SPLY.nl) of elektronisch. Indien Afnemer niet akkoord is kan deze een aanvraag doen om de gelinkte account te verwijderen bij SPLY. Blijft de Afnemer gebruik maken van het Platform en/of de aangeboden diensten, dan stemt de Afnemer daarmee in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SPLY zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.5  Afwijken van de Algemene Voorwaarden is enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen SPLY en de Afnemer is overeengekomen.

2.6 Voor de specifieke voorwaarden tussen SPLY en SPLYR is “de algemene voorwaarden voor SPLYR” van toepassing.

2.7 De persoonsgegevens en activiteiten van de Gebruikers worden door SPLY verwerkt in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op het platform is een privacyverklaring van SPLY opgenomen, welke ook van toepassing is.

2.8 Op de Overeenkomsten tussen Afnemer en SPLY, het gebruik van het Platform, de Algemene Voorwaarden en het daarmee in verband houdende geschillen is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen SPLY en Afnemer,  Algemene Voorwaarden en/of gebruik van het platform zullen om welke reden dan ook uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. In het geval dat de Afnemer een consument betreft, is het hiervoor beschreven richtlijn niet van toepassing indien Afnemer uiterlijk een maand na het afronden van de Dienst, SPLY schriftelijk op de hoogte brengt dat hij de zaak naar de rechter wenst te brengen. De bevoegde rechter zal dan aan de hand van deel drie van titel twee van het Burgerlijk Wetboek oordelen of het geschil gegrond is.

Artikel 3.    Dienstverlening en gebruik platform

3.1. Door registratie van de Afnemer op het Platform en het aanmaken van de account door SPLY ontstaat er een Overeenkomst tussen SPLY en de Afnemer.

3.2  Via het SPLY Platform kunnen Afnemer en SPLYR met elkaar in contact komen om in verband  werkzaamheden te verrichten. SPLY heeft hierbij, slechts, een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met het SPLY Platform of anderszins.

3.3  De Diensten, Subdiensten en inhoud van de Diensten aangeboden op het SPLY platform kunnen te allen tijde aangepast en/of beëindigd worden door SPLY.

3.4 De inhoudelijke informatie op het SPLY Platform zijn afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de betreffende inhoudelijke informatie.  SPLY draagt voor de inhoudelijke informatie geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere (mis)communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt SPLY verantwoordelijkheid voor het voldoen van de verplichting door SPLYR en Afnemer, waaronder begrepen het voldoen van de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de door Afnemer gestelde kwaliteitseisen.

3.5 SPLY garandeert met name niet het volgende:

 • De informatie op het SPLY Platform is juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig, waaronder ook te verstaan de opgegeven informatie van de Gebruikers;

 • Dat de Platform ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van virussen, trojans en andere gebreken en/of fouten en dan eventuele gebreken zullen worden verholpen;

 • Dat het SPLY Platform onrechtmatig zal worden gebruikt door derden.

3.6 Indien SPLY het noodzakelijk acht de applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen of te begrenzen voor het bijwerken of onderhouden van de applicatie, is SPLY gemachtigd de applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder dat er enig recht is op het verstrekken van een schadevergoeding. SPLY is niet gebonden aan het recht om de Afnemer hier (vooraf) over te informeren.

3.7 SPLY stelt alles in het werk om het Platform te beschermen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. SPLY heeft, rekening houdend met de nieuwste technologie, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.8 Het platform kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld via hyperlinks, banners of buttons). SPLY heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud en het beleid dat ze volgen. De Afnemer wordt geadviseerd indien er gebruik wordt gemaakt van de websites, aandacht te besteden aan de Algemene voorwaarden van die websites.

3.9 Indien de verplichtingen door overmacht niet kunnen worden nagekomen, is SPLY niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht vallen ook onberispelijke gebreken, hackers en internet storingen van de leveranciers en/of andere door SPLY ingeschakelde derden.

3.10 De Afnemer waarborgt dat alle gegevens in het kader van de dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot adres, telefoonnummer, e-mail, naam juist, volledig en actueel zijn.

3.11 De Afnemer zal enkel opdracht plaatsen via het Platform met als doel het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een SPLYR.  Het is niet toegestaan om berichten te versturen en te plaatsen via het Platform wat voor persoonlijke doeleinden is en geen betrekking heeft op een uit te voeren dienst. Afnemer zal zich ook onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten.

3.12 Met het beschikbaar stellen van informatie op het platform geeft de Afnemer toestemming om hiervoor genoemde informatie openbaar te maken op het Platform en waarborgt de Afnemer bevoegd te zijn tot het uitvoeren van de handelingen.

3.13 De Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie wat op het Platform wordt gepubliceerd. De Afnemer waarborgt dat de verstrekte informatie volledig, juist en actueel is en niet in strijd is met de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast waarborgt de Afnemer dat met de verstrekte informatie de belangen van andere Gebruikers en de reputatie en belangen van SPLY niet schaadt.

3.14 Onderstaande gegevens mogen niet worden gepubliceerd op het Platform:

 1. gegevens dat niet in lijn is met de relevant zijnde wet- en regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

 2. gegevens dat indiceren naar diensten die illegaal zijn van aard of diensten die op enige wijze schade kunnen aanbrengen op bezittingen of gezondheid van anderen;

 3. gegevens waarmee er op enig wijze inbreuk wordt gemaakt op privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten of waarmee andere dan hiervoor genoemde rechten van belanghebbenden of SPLY worden geschonden;

 4. gegevens wat volgens de denkwijze van SPLY gewelddadig is, geweld oproept of haat oproept tegen anderen;

 5. gegevens waarmee er op enige wijze een verwijzing wordt gemaakt naar een concurrerende of vergelijkbare dienst of website waar ook diensten worden aangeboden;

 6. advertenties met het doel reclame maken van een onderneming;

 7. gegevens wat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

3.15 SPLY behoudt het recht om de door de Afnemer verstrekte informatie te wijzigen of in te korten. SPLY behoudt tevens het recht om inhoudelijke informatie te weigeren of te verwijderen van het SPLY Platform. Dit kan het geval zijn indien een advertentie in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. SPLY behoudt het recht om de inhoudelijke informatie te verwijderen zonder dat de Afnemer dan recht heeft op een schadevergoeding.

3.16 Er is pas sprake van een Overeenkomst tussen de SPLYR en Afnemer op het moment dat de SPLYR de order uitdrukkelijk aan de Afnemer heeft bevestigd. SPLY is in de hiervoor genoemde overeenkomst geen derde partij en zal dan ook op geen enkele wijze toezicht houden op de veiligheid, kwaliteit van de uit te voeren diensten, legaliteit van de dienst, de juistheid/volledigheid van de order en de bevoegdheid van de SPLYR om diensten te verrichten. De Afnemer vrijwaart SPLY ten aanzien van vorderingen in verband met hiervoor genoemde zaken.

3.17 Persoonsgegevens die door middel van het SPLY Platform worden verkregen door de Afnemer mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld. Het is in strijd met de huisregels om de verstrekte gegevens voor enig ander doel te gebruiken wat tot de vorm van niet gewenste communicatie leidt. Het is verboden om (persoons-)gegevens van Gebruikers in te inzamelen voor welk doel dan ook. Als de Afnemer in strijd handelt met hetgeen wat is opgenomen in artikel 5.6, wordt de Afnemer in gebreke gesteld zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist. Er wordt een boete van EUR 1.000 per gebeurtenis. Het gebruik van één (persoons-)gegevens wordt geclassificeerd als een gebeurtenis, behoudens het recht van SPLY om verdere maatregelen te treffen tegen de Afnemer en/of een schadevergoeding te eisen

3.18 De Afnemer mag geen Aanvragen of berichten plaatsen op het SPLY Platform met als doel het werven van een SPLYR voor een dienstverband, research, programma’s en/of promotionele activiteiten.

3.19 Een Afnemer heeft via de Platform de mogelijkheid om een beoordeling toe te voegen aan de profiel van de SPLYR met wie de Afnemer contact heeft gehad over het uitvoeren van werkzaamheden. Afnemer zal bij het plaatsen van een beoordeling voldoen aan de voorwaarden beoordelingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Afnemer.

3.20 De inhoud van een beoordeling wordt bepaald door de Afnemer. SPLY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de beoordelingen en is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een beoordeling.

3.21  SPLY is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. SPLY zou daartoe kunnen overgaan indien naar aanleiding van een melding, maar niet uitsluitend, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is, dan wel niet voldoet aan de voorwaarden beoordelingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Afnemer. Beoordelingen worden in ieder geval aan de volgende voorwaarde te voldoen:

 1. een beoordeling mag geen racistisch, vulgair, obsceen of lasterlijk taalgebruik bevatten;

 2. een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een SPLYR of een andere gebruiker of natuurlijke persoon;

 3. een beoordeling mag geen links en/of scrips bevatten;

 4. een beoordeling dient te zijn toegevoegd door een Afnemer en dient betrekking te hebben op de SPLYR van wie de Afnemer een reactie heeft gekregen en/of een overeenkomst is gesloten; en

 5. een beoordeling mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten.

3.22 De bovengenoemde artikelen gelden tevens voor de beoordelingen ingevuld door de SPLYR voor de Afnemer.

Artikel 4. Annuleren van een dienst

4.1 Indien de Afnemer de Dienst met de SPLYR wenst te annuleren, dient de Afnemer dit minimaal 12 uur voor aanvang van de dienst te melden in het SPLY-platform. De Overeenkomst tussen de Afnemer en SPLYR wordt dan ontbonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer de Afnemer minder dan 12 uur voor aanvang van de dienst wenst te annuleren, zijn hier kosten aan verbonden.

4.2 In het geval dat de Afnemer minder dan 12 uur voor aanvang van de Dienst, wenst te annuleren, zijn hier extra kosten aan verbonden.

4.3 Voor de extra kosten zoals opgenomen in lid 2 wordt er een factuur opgestuurd naar de Afnemer. De Afnemer wordt dan € 25 (vijfentwintig euro) administratiekosten in rekening gebracht voor het annuleren van een dienst.

4.4 Indien de SPLYR nalatig heeft gehandeld en ten minste 30 minuten na aanvang dienst nog geen dienst heeft plaatsgevonden zal De Klant in de applicatie duidelijk moeten aangeven waarom de SPLYR nalatig is geweest door middel van bewijs. De te betalen administratiekosten vervallen dan en of worden teruggevraagd indien de klacht van de Klant gegrond wordt verklaard.

4.5 Indien de Klant nog vragen heeft over het annuleringsbeleid, kan de Afnemer contact opnemen met SPLY door middel van de beschikbaar gestelde contactformulier.

4.6 Afwijken van de annuleringsbeleid kan alleen in overeenstemming met SPLY.

Artikel 5. Account

5.1 Indien Afnemer gebruik wenst te maken van de Diensten van SPLY, moet hij een Account aanmaken op basis van de richtlijnen die zijn beschreven op het Platform, onder opgave van de te verstrekken informatie. Een Account wordt aangemaakt voor de Afnemer indien SPLY dit per e-mail heeft bevestigd.

5.2 SPLY is bevoegd om handelingen van de Afnemer te kunnen weigeren of te verwijderen indien daar gegronde redenen voor zijn. Handelingen kunnen zijn: het aanmaken van een account, het plaatsen van een opdracht en andere handelingen die door de Afnemer worden verricht. Een gegronde reden zou kunnen zijn dat de handelingen van de Afnemer in strijd is met de relevant zijnde wet- en regelgeving en/of in strijd met de Algemene Voorwaarden.

5.3 De Afnemer krijgt toegang tot het account door middel van zijn e-mailadres en wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de Afnemer aangemaakt en moet voldoen aan vooraf gestelde eisen.Het wachtwoord van de Afnemer is strikt persoonlijk en het account mag niet worden gebruikt door niet bevoegden. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die op zijn account worden verricht. De Afnemer vrijwaart SPLY voor iedere aanspraak die door derden wordt gemaakt inzake schade dat op enigerlei wijze ontstaat door de activiteiten die worden verricht op het account van de Afnemer.

5.4 Het Account van de Afnemer  kan op elk moment worden verwijderd door een e-mail te sturen naar Info@SPLY.nl. In het onderwerp moet dan vermeld worden dat Afnemer zijn Account wenst te verwijderen. Indien een mogelijkheid via het SPLY Platform wordt aangeboden om het Account te verwijderen, is het via deze weg ook toegestaan. Indien de Afnemer zijn account wenst te verwijderen, wordt de Overeenkomst tussen SPLY en de Afnemer op het moment van beëindigen opgezegd.

5.5 Indien SPLY het uit veiligheidsoverwegingen of in het belang van het functioneren van het SPLY Platform het nodig acht om het wachtwoord van de Afnemer aan te passen is SPLY hier gerechtigd om.

5.6 SPLY behoudt zich het recht voor om zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Afnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en/of de Diensten, door onder meer het Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Dit zou in ieder geval, maar niet uitsluitende, kunnen indien:

 1. de Afnemer handelt, op enige wijze, in strijd met deze Algemen Voorwaarde;

 2. de Afnemer de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden inbreukt;

 3. de Afnemer een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de SPLYR zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

 4. de Afnemer commerciële en/of andere soort berichten stuurt via de Platform die een ander doel hebben dan het verkrijgen van een reactie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden en/of enige andere wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

 5. de Afnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;

 6. de Afnemer de betaling van de dienst of het gebruik van het platform op enige manier probeert te omzeilen en niet via het platform laat lopen;

 7. de Afnemer een medewerker van SPLY of SPLYR onheus bejegend.

5.7 Inhoudelijke informatie moet worden geplaatst op de manier die op het Platform is bepaald en op basis van de minimale eisen die worden gesteld.

5.8 Indien de Afnemer van mening is dat bepaalde informatie op het platform onrechtmatig is, kan de afnemer zich via de contactgegevens op het platform melden bij SPLY. SPLY verwerkt het rapport op basis van de informatie die door deze Afnemer wordt verstrekt. De melding bevat de informatie die SPLY nodig heeft om deze te verwerken en Afnemer zal SPLY op het eerste verzoek meer informatie verstrekken. Als uit het rapport blijkt dat het gewraakte informatie onwettig is, zal de Afnemer het verwijderen. Via het rapport vrijwaart de Afnemer SPLY voor alle claims van derden met betrekking tot gegevensverwijdering. De vergoeding heeft ook betrekking op SPLY voor alle schade en uitgaven in verband met dergelijke claims, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 6.    Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Met betrekking tot het SPLY Platform behoren bij uitsluiting alle intellectuele eigendomsrechten toe aan SPLY, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is geplaatst/aangeleverd inzake het plaatsen van inhoudelijke informatie met betrekking tot een opdracht, beoordelingen of iets dergelijks.

6.2 Het is niet toegestaan voor de Afnemer om het SPLY Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van SPLY, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in ander materiaal of documenten te verwerken.

6.3  De Afnemer garandeert dat geplaatste informatie op het SPLY Platform geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4 De Afnemer vrijwaart SPLY volledig voor alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houden met de door de Afnemer geplaatste informatie op het SPLY Platform. Waaronder tevens claims die gebaseerd zijn op bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige recht van derden.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

7.1 Alleen bij directe schade die de Afnemer lijdt door grove schuld aan de zijde van SPLY is SPLY aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan, de kosten die de Afnemer door tekortkoming van SPLY heeft moeten maken om te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SPLY wel aan de overeenkomst beantwoordt. Kosten die ter voorkoming of beperking van zulke schade en kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang worden ook in hier in begrepen. De maximale aansprakelijkheid van SPLY is 100 (honderd) euro. SPLY is niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform.

Artikel 8 Facturering en betaling

8.1 De kosten met betrekking tot het laten uitvoeren van een dienst door een SPLYR wordt door SPLY in rekening gebracht bij de Afnemer direct nadat de dienst heeft plaatsgevonden. Binnen het Account van de Afnemer zal er een overzicht beschikbaar worden gesteld van het verschuldigde bedrag met betrekking tot de uitgevoerde diensten.

8.2 De Afnemer krijgt in het SPLY Platform de mogelijkheid om te kiezen tussen de verschillende betaalmethoden die beschikbaar zijn gesteld. Aan de hand van de gekozen betaalmethode zal facturering plaatsvinden. Indien wordt gekozen voor een automatisch incasso zal de Afnemer, nadat er akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, een machtiging verstrekken zoals dat is opgenomen op het SPLY Platform. Indien de Afnemer niet heeft gekozen voor een automatisch incasso is het hiervoor beschreven handeling niet van toepassing. Het te betalen bedrag zal maandelijks (tenzij anders overeengekomen) in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van een mislukte incasso of vordering omdat er sprake is van bijvoorbeeld een ontoereikend saldo, behoudt SPLY het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen voor de administratiekosten.

8.3 SPLY is vrij om de mogelijke betaalmethodes te wijzigen of (tijdelijk) stop te zetten.

8.4 SPLY behoudt het recht om kosten met betrekking tot de uitgevoerde dienst te wijzigen, annuleren en/of te herzien indien daar gegronde redenen voor zijn.

8.5 Tenzij SPLY anders beslist, zijn de kosten die u betaalt definitief en niet-restitueerbaar.

8.6 Als er sprake is van een mislukte automatische incasso of, indien een andere betaalmogelijkheid is overeengekomen en de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt dit gecommuniceerd met de Afnemer en ontvangt de Afnemer een herinnering. Indien de Afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde voldoet, wordt hij vanaf het moment van verstrijken in gebreken gesteld en rekent SPLY zonder enige aankondiging een wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. Vanaf dat moment heeft de Afnemer geen toegang meer tot zijn account tot hij het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente heeft voldaan.

8.7 Indien de Afnemer na de in gebreke stelling het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente niet heeft voldaan, kan SPLY de incasso na overtreding overdragen. In dat geval moet de Afnemer naast het betalen van de hoofdsom en de verschuldigde wettelijke rente ook alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten, in het bijzonder eventuele door de rechter vast te stellen vergoedingen, terugbetalen. Het bedrag van deze vergoedingen is minimaal 15% van de hoofdsom en het minimumbedrag is 100 euro (100 euro).

8.8 De Afnemer kan geen beroep doen op aftrek, opschorting of verrekening.