Algemene voorwaarden SPLYR

SPLYR

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Account: het account aangemaakt door de Gebruiker (SPLYR of Afnemer) om gebruik te maken van de Diensten op de SPLY Platform

1.2. Algemene Voorwaarden: Dit document ongeacht de vorm waarin deze wordt gecommuniceerd.

1.3. Dienst: De diensten die op het SPLY Platform die worden aangeboden door de SPLYR en wordt opgevraagd door de Afnemer

1.4 Subdiensten: Hieronder wordt verstaan alle diensten die onder een categorie diensten valt.

1.5. Gebruiker: iedere gebruiker die op elke manier gebruik maakt van de SPLY Platform

1.6. Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht plaatst op het SPLY platform en gebruik maakt van de diensten. Deze wordt geacht een consument te zijn.

1.7 SPLYR: De aanbieder van diensten die via het SPLYR Platform diensten aanbieden. Hierbij is sprake van een natuurlijke of rechtspersoon. De SPLYR wordt gezien als een zakelijke gebruiker en heeft derhalve zijn eigen Algemene Voorwaarde en voldoet hierdoor aan de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten.

1.8 Overeenkomst: Overeenkomst tussen SPLY en de SPLYR of Afnemer met betrekking tot de Dienst.

1.9 (SPLY(R)) Platform: De aangeboden applicaties door SPLY waar de SPLYR en Afnemer samenkomen en tot een overeenkomst kunnen komen.

1.10. SPLY: de vennootschap onder Firma SPLY, gevestigd te Theo Frenkelhof 7, 1087 KD Amsterdam. KvK nummer: 78426138 en elke toekomstige natuurlijke of rechtspersoon waar SPLY de diensten onderbrengt.


Artikel 2.    Algemene bepalingen

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten elke partij via het SPLY Platform, ongeacht op  welke wijze deze tot stand is gekomen. Tevens is deze overeenkomst van toepassing op alle andere eventuele rechtshandelingen tussen SPLY, Afnemer en de SPLYR. Algemene voorwaarden van de SPLYR worden door SPLY uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 SPLYR dient bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op gesloten en te sluiten Overeenkomsten met SPLY. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar en te raadplegen zijn op de website www.SPLY.nl.

2.3  SPLY is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen of aan te passen. Bij inhoudelijke wijzigingen zal SPLY deze ten minste 30 dagen voor de wijziging in werking treden communiceren aan de SPLYR. Indien SPLYR niet akkoord is kan deze de Overeenkomst tussen SPLY en SPLYR opzeggen tot het moment dat wijzigingen in werking zal treden.

2.5  Bij nietigverklaringen of vernietiging van een bepalingen in de Algemene Voorwaarde zullen overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SPLY zal de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal nemen.

2.6 Afwijken van de Algemene Voorwaarde is enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen SPLY en de SPLYR is overeengekomen.

2.7 De persoonsgegevens en activiteiten van de Gebruikers worden door SPLY verwerkt in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Op de platform is een privacyverklaring van SPLY opgenomen, welke ook van toepassing is.

2.8 Op de Overeenkomsten tussen SPLY en SPLYR, het gebruik van het Platform, de Algemene Voorwaarden en het daarmee in verband houdende geschillen is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen SPLY en SPLYR,  Algemene Voorwaarden en/of gebruik van het platform zullen om welke reden dan ook uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.


Artikel 3.    Dienstverlening en gebruik platform

3.1 Naar keuze van Partijen, kunnen Overeenkomsten op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. De wijze van totstandkoming en het wel of niet akkoord gaan wordt door SPLY, naar geheel eigen inzicht, bepaald.

3.2 De overeenkomst is bindend tussen partijen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt. Artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing, gezien de SPLYR niet kwalificeert als een consument.

3.3 Via het SPLY Platform kunnen Afnemeren en SPLYR’s met elkaar in contact komen om in verband werkzaamheden te laten verrichten door de SPLYR. De rol van SPLY is hierbij, slechts faciliterend en SPLY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het SPLY Platform of anderszins.

3.4 De Diensten en inhoud van de Diensten (Subdiensten) aangeboden op de SPLY platform kunnen te allen tijde aangepast en/of beëindigd worden door SPLY.

3.5. De inhoudelijke informatie op het SPLY Platform zijn afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de betreffende inhoudelijke informatie. SPLY draagt voor de inhoudelijke informatie geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere (mis)communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt SPLY verantwoordelijkheid voor het voldoen van de verplichting door SPLYR en Afnemer, waaronder begrepen het voldoen van de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de door Afnemer gestelde kwaliteitseisen.

3.6. SPLY  biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform aan op “zoals het is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende toezeggingen, garanties of vrijwaringen van welke aard dan ook, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat. Met inbegrip van de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, kwaliteitseisen, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk van eigendomsrechten of rechten van derden.

3.7  SPLY garandeert met name niet het volgende:

a.                Dat het SPLY Platform onrechtmatig zal worden gebruikt door derden;

b.                De informatie op het Platform is juist, volledig, geschikt, actueel en onrechtmatig, waaronder ook te verstaan de opgegeven informatie van de Gebruikers;

c.                 Dat de Platform ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van virussen, trojans en andere gebreken en/of fouten en dan eventuele gebreken zullen worden verholpen.

3.8 Indien SPLY het noodzakelijk acht de applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen of te begrenzen voor het bijwerken of onderhouden van de applicatie, is SPLY gemachtigd de applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder dat er enig recht is op het verstrekken van een schadevergoeding. SPLY is niet gebonden aan het recht om de SPLYR en Afnemer hier (vooraf) over te informeren.

3.9 SPLY stelt alles in het werk om het SPLY Platform te beschermen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. SPLY zal, rekening houdend met de nieuwste technologie, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.10 Het platform bevat mogelijk verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld via hyperlinks, banners of buttons). SPLY heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud en het beleid dat ze volgen.

3.11 Indien de verplichtingen door overmacht niet kunnen worden nagekomen, is SPLY niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht vallen ook onberispelijke gebreken, hackers en internet storingen van de leveranciers en / of andere door SPLY ingeschakelde derden.

3.12 Rechtspersonen en natuurlijke personen die geen Afnemer zijn en zich uitsluitend toeleggen op het uitvoeren van werkzaamheden, dienen zich als SPLYR aan te melden op het SPLYR Platform. Uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen vallen hier niet onder en zijn derhalve uitgesloten

3.13 De SPLYR waarborgt dat de verstrekte gegevens die in het kader van de uit te dienst worden verstrekt, actueel, volledig en juist zijn en dat de SPLYR de dienst enkel voor zichzelf zal gebruiken. Bovendien           garandeert de SPLYR:

a.                dat hij bevoegd is om gebruik te maken van het Platform en de daarbij behorende diensten;

b. de SPLYR ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving stand zal houden gedurende de tijd dat hij een overeenkomst heeft met SPLY en de uit te voeren werkzaamheden gerelateerd zijn aan het vakgebied waar de SPLYR werkzaam is;

c. de SPLYR zich zal houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uit te voeren werkzaamheden;

d. de SPLYR zal zich te allen tijden blijven houden aan de op dat moment geldende regels die van toepassing zijn op het gebruik van het SPLY(R) Platform. De geldende regels kunnen door SPLY periodiek worden aangepast;

e. de SPLYR moet zich te allen tijden blijven houden aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen die door SPLY worden gesteld. SPLY zal veranderingen in de kwaliteitseisen altijd voor inwerktreding communiceren met de  SPLYR. De SPLYR zal voor het kunnen aanpassen naar de nieuwe kwaliteitseisen een passelijk termijn worden gegund.

3.14 De SPLYR zal enkel berichten versturen en plaatsen via het Platform indien het doel is het bemachtigen van informatie omtrent (mogelijk) uit te voeren werkzaamheden voor een Afnemer. Het is niet toegestaan voor de SPLYR om berichten te versturen en te plaatsen via het Platform wat voor persoonlijke doeleinden is en geen betrekking heeft op een uit te voeren dienst. SPLYR zal zich ook onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Afnemeren.

3.15 Met het verstrekken van gegevens op het SPLY Platform geeft de SPLYR toestemming om deze gegevens op het SPLY(R) Platform te publiceren en waarborgt de SPLYR bevoegd te zijn bovengenoemde handelingen uit te voeren.

3.16 De SPLYR is zelf aansprakelijk en wordt verantwoordelijk gehouden voor de inhoud van de informatie dat wordt gepubliceerd op het SPLY(R) Platform. De SPLYR waarborgt dat de verstrekte informatie actueel, juist,  betrouwbaar en volledig zijn. Tevens waarborgt de SPLYR dat de verstrekte informatie niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en in lijn is met de huisregels van het SPLY(R) Platform. De SPLYR waarborgt tot slot dat met de gegevens die zijn verstrekt, andere belanghebbenden niet onheus worden bejegend en dat hij de belangen en de naam van SPLY niet zal schaden. Onderstaande gegevens mogen niet worden gepubliceerd op het Platform:

a.  gegevens dat niet in lijn is met de Algemene Voorwaarden van SPLY of de relevant zijnde wet- en regelgeving;

b. gegevens dat verwijst naar het uitvoeren van werkzaamheden of diensten die in strijd zijn met de huisregels van SPLY en die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan bezittingen van anderen.

c. gegevens waarmee er op enig wijze inbreuk wordt gemaakt op privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten of waarmee andere dan hiervoor genoemde rechten van belanghebbenden of SPLY worden geschonden;

d. gegevens wat volgens de denkwijze van SPLY gewelddadig is, geweld oproept of haat oproept tegen anderen;

e. gegevens waarmee er op enige wijze een verwijzing wordt gemaakt naar een Platform           concurrerende of vergelijkbare dienst of website waar ook diensten worden aangeboden;

f. advertenties met het doel reclame maken van een onderneming;

g. gegevens wat terug te herleiden is van een uitzendorganisatie.

3.17  SPLYR zal geen contactgegevens met de Afnemer delen. Contact over de uit te voeren diensten zal voornamelijk geschieden vanuit het SPLY(R) Platform. Het is niet toegestaan voor de SPLYR om buiten de SPLY Platform om diensten of subdiensten, in elke zin, aan te bieden en hiermee SPLY, als faciliteerder, van de dienst buiten te sluiten.

3.18 SPLY behoudt het recht om de door de SPLYR verstrekte informatie te wijzigen of in te korten. SPLY behoudt tevens het recht om inhoudelijke informatie van de Gebruiker te weigeren of te verwijderen van het Platform. Dit kan het geval zijn indien gegevens in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving. SPLY behoudt dan het recht om de inhoudelijke informatie te wijzigen of verwijderen zonder dat de SPLYR recht heeft op een schadevergoeding.

3.19 Er is pas sprake van een overeenkomst tussen de SPLYR en Afnemer op het moment dat de Afnemer de order uitdrukkelijk aan de SPLYR heeft bevestigd. SPLY is in de hiervoor genoemde overeenkomst geen derde       partij en zal dan ook op geen enkele wijze toezicht houden op de veiligheid, kwaliteit van de uit te voeren diensten, legaliteit van de dienst, de juistheid/volledigheid van de order en de bevoegdheid van de SPLYR om diensten te verrichten. De SPLYR vrijwaart SPLY ten aanzien van vorderingen in verband met hiervoor genoemde zaken en is zelf aansprakelijk hiervoor. Indien sprake is van een dergelijke geschil is SPLY bevoegd om de contactgegevens van de SPLYR te delen met de Afnemer.

3.20 Persoonsgegevens die door middel van het Platform worden verkregen door de SPLYR mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld. Het is in strijd met de huisregels om de verstrekte gegevens voor enig ander doel te gebruiken wat tot de vorm van niet gewenste communicatie leidt. Het is verboden om (persoons-)gegevens van Afnemers te inzamelen voor welk doel dan ook. Als de SPLYR in strijd handelt met de in dit artikel genoemde voorwaarde, wordt de SPLYR in gebreke gesteld zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist. Er wordt een boete van EUR 1.000 per gebeurtenis in rekening gebracht. Het gebruik van één (persoons-)gegevens wordt geclassificeerd als een gebeurtenis, behoudens het recht van SPLY om verdere maatregelen te treffen tegen de SPLYR en/of een schadevergoeding te eisen

3.21 Een Afnemer heeft via de Platform de mogelijkheid om een beoordeling toe te voegen aan de profiel van de SPLYR met wie de Afnemer contact heeft gehad over het uitvoeren van werkzaamheden. Afnemer zal bij het plaatsen van een beoordeling dienen te voldoen aan de algemene voorwaarde van de Afnemer.  De inhoud van een beoordeling wordt bepaald door de Afnemer. SPLY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de beoordelingen en is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een beoordeling.

3.22  SPLY is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. SPLY zou daartoe kunnen overgaan indien naar aanleiding van een melding, maar niet uitsluitend, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is, dan wel niet voldoet aan de algemene voorwaarde van de Afnemer. Beoordelingen dienen in ieder geval aan de volgende voorwaarde te voldoen:

a. Een beoordeling mag geen racistisch, vulgair, obsceen of lasterlijk taalgebruik bevatten;

b. Een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een SPLYR

c. Een beoordeling mag geen links en/of scrips bevatten; en

d. Een beoordeling dient te zijn toegevoegd door een Afnemer en dient betrekking te hebben op de SPLYR met wie de Afnemer een Overeenkomst is gesloten.

3.23 De bovengenoemde artikelen gelden tevens voor de beoordelingen ingevuld door de SPLYR voor de Afnemer.


Artikel 4. Annuleren van een dienst

4.1 Indien de SPLYR de Dienst met de Afnemer wenst te annuleren, dient de SPLYR dit minimaal 12 uur voor aanvang van de dienst te melden in het SPLY-platform. De Overeenkomst tussen de SPLYR en Afnemer wordt dan ontbonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer de SPLYR minder dan 12 uur voor aanvang van de dienst wenst te annuleren, zijn hier kosten aan verbonden.

4.2 In het geval dat de SPLYR minder dan 12 uur voor aanvang van de Dienst, wenst te annuleren, zijn hier extra kosten aan verbonden.

4.3 Vanwege de administratieve handelingen die moeten worden verricht voor het annuleren van de dienst wordt er een factuur opgestuurd naar de SPLYR. De SPLYR wordt dan €25 (vijfentwintig euro) administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 Indien de Afnemer nalatig heeft gehandeld en ten minste 30 minuten na aanvang dienst nog geen dienst heeft laten plaatsvinden zal de SPLYR in de applicatie duidelijk moeten aangeven waarom de Afnemer nalatig is geweest door middel van bewijs. De te betalen administratiekosten vervallen dan en of worden teruggevraagd indien de klacht van de SPLYR gegrond wordt verklaard door SPLY.

4.5 Indien de SPLYR nog vragen heeft over het annuleringsbeleid, kan de SPLYR contact opnemen met SPLY door middel van de beschikbaar gestelde contactformulier.

4.6 Afwijken van de annuleringsbeleid kan alleen in overeenstemming met SPLY.


Artikel 5.     Account

5.1 Er dient een Account te worden aangemaakt door de SPLYR indien hij wenst gebruik te maken van de diensten en services die beschikbaar worden gesteld op het SPLY(R) Platform. Hiervoor moet de SPLYR wel de gegevens aanleveren die als vereiste worden gezien voor de aanmeldingsprocedure van SPLY. SPLY zal per e-mail bevestigen dat de aanvraag is afgerond na het beoordelen van de opgevraagde documenten. De SPLYR kan pas gebruik maken van de services en diensten op het Platform nadat zijn aanvraag succesvol is afgerond en is vastgesteld dat de SPLYR voldoet aan de gestelde eisen van SPLY.

5.2 SPLY behoudt het recht om van tijd tot tijd aanvullende gegevens op te vragen van de SPLYR. De SPLYR zal de opgevraagde gegevens verstrekken op verzoek van SPLY. SPLY behoudt het recht om de account van de SPLYR (tijdelijk) op non-actief te zetten indien SPLYR niet in staat is om de opgevraagde gegevens binnen veertien dagen beschikbaar te stellen.

5.3 SPLY is bevoegd om handelingen van de SPLYR te kunnen weigeren of te verwijderen indien daar gegronde redenen voor zijn. Handelingen kunnen zijn: het aanmaken van een account, het aangaan van  een overeenkomst en andere handelingen die door de SPLYR worden verricht. Een gegronde reden zou kunnen zijn dat de handelingen van de SPLYR in strijd is met de relevante wet- en regelgeving en/of in strijd met de Algemene Voorwaarden.

5.4 De SPLYR krijgt toegang tot het account door middel van zijn e-mailadres en wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de SPLYR aangemaakt en moet voldoen aan vooraf gestelde eisen. Het wachtwoord van de SPLYR is strikt persoonlijk en het account mag enkel worden gebruikt door de SPLYR zelf. De SPLYR is zelf afhankelijk voor de activiteiten die op zijn account worden verricht. De SPLYR vrijwaart SPLY voor iedere aanspraak die door derden wordt gemaakt inzake schade dat op enigerlei wijze ontstaat door de activiteiten die worden verricht op het account van de SPLYR.

5.5 Indien SPLY het uit veiligheidsoverwegingen of in het belang van het functioneren van het Platform het nodig acht om het wachtwoord van de SPLYR aan te passen is SPLY hier gerechtigd om.

5.6 SPLY behoudt zich het recht voor om zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de SPLYR uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en/of de Diensten, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Dit zou in ieder geval, maar niet uitsluitende, kunnen indien:

  1. De SPLYR handelt, op enige wijze, in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

  2. De SPLYR een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de SPLYR zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

  3. De SPLYR aan ander persoon dan de geregistreerde SPLYR uitstuurt voor een opdracht;

  4. De SPLYR valse beoordelingen plaatst voor opdrachten die door de SPLYR zelf is uitgevoerd of valselijk voordoet als een Afnemer op het Platform;

  5. De SPLYR commerciële en/of andere soort berichten stuurt via de Platform die een ander doel hebben dan het verkrijgen van een reactie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden en/of enige andere wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

  6. De SPLYR in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;

  7. De SPLYR de betaling van de dienst op enige manier probeert te omzeilen en niet via het platform laat lopen;

  8. De SPLYR niet (meer) aan de kwaliteitseisen van SPLY voldoet; en

  9. De SPLYR een medewerker van SPLY of Afnemer onheus bejegend.

5.7 Overeenkomsten (orders, contact met afnemer etc.) tussen SPLYR en afnemer dienen te worden worden geplaatst op de manier die op het SPLY Platform is bepaald en op basis van de minimale eisen die worden gesteld.

5.8 Indien SPLYR van mening is dat bepaalde informatie op het platform onrechtmatig is, kan hij zich via de contactgegevens op het platform melden bij SPLY. SPLY verwerkt het rapport op basis van de informatie die door deze SPLYR wordt verstrekt. De melding bevat de informatie die SPLY nodig heeft om deze te verwerken en SPLYR zal SPLY op het eerste verzoek meer informatie verstrekken. Als uit het rapport blijkt dat het gewraakte informatie onwettig is, zal SPLY het verwijderen. Via het rapport vrijwaart SPLYR SPLY voor alle claims van derden met betrekking tot gegevensverwijdering. De vergoeding heeft ook betrekking op SPLY voor alle schade en uitgaven in verband met dergelijke claims, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van kosten voor rechtsbijstand.


Artikel 6.    Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Met betrekking tot het SPLY Platform behoren bij uitsluiting alle intellectuele eigendomsrechten toe aan SPLY, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is geplaatst/aangeleverd.

6.2 Het is niet toegestaan voor de SPLYR om het Platform of enige inhoud daarvan, zonder expliciete  schriftelijke toestemming van SPLY, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in ander materiaal of documenten te verwerken.

6.3  De SPLYR waarborgt dat geplaatste informatie op het SPLY Platform geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart SPLY volledig voor alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houden met de door de SPLYR geplaatste informatie op het Platform. Waaronder tevens claims die gebaseerd zijn op bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige recht van derden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  Alleen bij directe schade die de SPLYR lijdt door SPLY is SPLY aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan, de kosten die de SPLYR door tekortkoming van SPLY heeft moeten maken om te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SPLY wel aan de overeenkomst beantwoordt. Kosten die ter voorkoming of beperking van zulke schade en kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang worden ook in hier in begrepen.

7.2 SPLY is nooit meer aansprakelijk dan de totale vergoeding die SPLYR aan SPLY heeft betaald voor diensten conform de Overeenkomst en het totaal van de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Maximale vergoeding is 100 (honderd) euro. Indirecte schade wordt uitgesloten van aansprakelijkheid van SPLY (winstderving, omzetderving etc.).

7.3 SPLY is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform.


Artikel 8. Overeenkomst van onbepaalde duur

8.1 Een overeenkomst tussen SPLY en SPLYR geldt voor onbepaalde duur, met een minimale termijn van drie maanden, indien partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 SPLYR kan de overeenkomst op elk moment beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, door een e-mail te sturen naar info@sply.nl met als onderwerp "Opzegging overeenkomst". Indien SPLY een annuleringsprocedure biedt via het account, kun je ook op deze manier annuleren.

8.3 SPLY behoudt zich het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. SPLY zal de opzegging communiceren per e-mail of via een brief.

8.4 Als de SPLYR uitstel van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of ander bepalingen van de overeenkomst of failliet gaat, heeft SPLY het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen.

8.5 Het ontbinden van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, stelt de SPLYR niet vrij van de verplichtingen om de nog openstaande bedragen te voldoen aan SPLY.

8.6 Indien opzegging heeft plaatsgevonden, kan de SPLYR zich niet herinschrijven tot ten minste 3 maanden na opzegging van de overeenkomst. Indien SPLYR toch weer wenst gebruik te maken van de het SPLY Platform, dient de SPLYR een eenmalige administratieve vergoeding van €50 (vijftig euro) exclusief btw te voldoen.

8.7 SPLY kan niet garanderen dat dezelfde account als voor opzegging nog gebruikt kan worden bij herinschrijven (bijvoorbeeld, beoordelingen etc.).


Artikel 9.     Tarieven en vergoedingen

9.1  SPLYR is aan SPLY maandelijkse vergoedingen verschuldigd. Het totaalbedrag van deze maandelijkse of anderszins periodieke vergoedingen wordt bepaald op basis van een basisvergoeding vermeerderd met een maandelijkse vergoeding voor de diensten die door de SPLYR worden aangeboden. SPLYR stelt de initiële periodieke vergoeding bij registratie zelf op.

9.2 SPLY mag indien het is opgenomen bij de registratie van een account, registratiekosten in rekening brengen.

9.3 Aanpassingen van de diensten kunnen in eerste instantie elektronisch of hierna per e-mail worden opgevraagd.

9.4 Toegevoegde diensten gaan direct in na goedkeuring en aanpassing door SPLY en zullen in de eerste termijn naar rato van de periode worden berekend.

9.5 Diensten die worden uitgeschakeld zullen na aanvraag en aanpassing door SPLY, per de volgende periodieke termijn worden verwerkt. SPLYR is voor de nog lopende periodieke termijn nog de volledige periodieke vergoeding verschuldigd. SPLYR kan echter er wel voor kiezen om na aanpassing door SPLY deze diensten direct niet meer aan te bieden. Diensten die worden verwijderd kunnen in daaropvolgende periodieke termijn niet meer worden aangezet voor één periodieke termijn, behalve als hierdoor nadrukkelijk goedkeuring is verleend door SPLY.

9.6 De periodiek aan SPLY verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Verrekeningen voor hierboven genoemde aanpassingen worden bij de volgende termijn verrekend.

9.7 SPLYR is op basis van de uitgevoerde werkzaamheden bij de Afnemer een commissie van 15% verschuldigd van het totale bedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de periodieke uitbetaling van de SPLYR door SPLY.

9.8 Alle vermelde prijzen en tarieven door SPLY luiden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enig andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

9.9 Tarieven opgegeven voor diensten door de SPLYR aan de Afnemer luiden ook in euro’s en zijn wel inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.10 SPLY is te allen tijde gerechtigd de tarieven en/of de tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen in het volgende (maandelijkse) periode in. Wijzigingen zullen elektronisch worden gecommuniceerd.

9.11 Indien de SPLYR niet akkoord wenst te gaan met de wijziging in het tarief en/of de tariefstructuur dan heeft de SPLYR het recht om tot 14 (veertien) dagen alvorens de datum van inwerkingstelling van betreffende wijziging opzeggen volgens het in deze algemene voorwaarde benoemde manier van opzegging.

9.12 Wijzigingen van de commissiepercentage kunnen door SPLY te allen tijde worden aangepast en zullen tijdig maximaal 14 (veertien) dagen alvorens de wijziging plaatsvinden elektronisch worden gecommuniceerd. Het recht om op te zeggen zoals in hierboven opgenomen is vanwege deze tariefwijziging niet geldig.

9.13 SPLY is gerechtigd om jaarlijks de tarieven en maandelijkse/periodieke vergoedingen aan te passen conform de door CBS gepubliceerde indexeringscijfers voor zakelijke dienstverlening. Aanpassingen zullen worden bekend gemaakt op de SPLY website (www.SPLY.nl) ten minste (één) maand voor de datum van tariefwijziging. Het recht om op te zeggen zoals in hierboven opgenomen is vanwege deze tariefwijziging niet geldig.


Artikel 10. Facturering en betaling

10.1 De inkomsten, na aftrek van de overeengekomen commissies/bedragen met SPLY, met betrekking tot de succesvolle overeenkomsten tussen de SPLYR en Afnemer worden bij de verrekening van de maand waarin de order heeft plaatsgevonden uitbetaald. Uitbetaling zal plaatsvinden in de eerste week van de daaropvolgende periodieke termijn. SPLY zal een overzicht beschikbaar stellen waarin het verschuldigde bedrag nader zal worden gespecificeerd.

10.2 De kosten met betrekking tot de maandelijkse vergoedingen zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen SPLY en SPLYR wordt maandelijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

10.3 Betaling zal plaatsvinden door middel van automatisch incasso. De SPLYR moet nadat de Overeenkomst is ondertekend een machtiging verstrekken zoals dat is vermeld op het Platform. Indien SPLY op het Platform betaalmethoden aanbiedt wat anders is dan wat hiervoor is beschreven, kan de SPLYR dat ook gebruiken. Het te betalen bedrag zal direct in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van een mislukte incasso omdat er sprake is van een ontoereikend saldo, behoudt SPLY het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen voor de administratiekosten.

10.4 Als er sprake is van een mislukte automatische incasso of, indien een andere betaalmogelijkheid is overeengekomen en de SPLYR niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt dit gecommuniceerd met de SPLYR en ontvangt hij een herinnering. Indien SPLYR het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde voldoet, wordt hij vanaf het moment van verstrijken in gebreken gesteld en rekent SPLY zonder enige aankondiging een wettelijke rente over het verschuldigde bedrag. Vanaf dat moment heeft de SPLYR geen toegang meer tot zijn account tot hij het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente heeft voldaan.

10.5 Indien de SPLYR na de in gebreke stelling het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente niet heeft voldaan, kan SPLY de incasso na herhaaldelijke overtreding overdragen. In dat geval moet de SPLYR naast het betalen van de hoofdsom en de verschuldigde wettelijke rente ook alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten, in het bijzonder eventuele door de rechter vast te stellen vergoedingen, terugbetalen. Het bedrag van deze vergoedingen is minimaal 15% van de hoofdsom en het minimumbedrag is 100 euro (100 euro).

10.6 SPLYR kan geen beroep doen op aftrek, opschorting of verrekening.